Α.1067/2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1079/15-6-2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής της σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων και του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265)» (Β’ 3100)

Αθήνα, 11/05/2023
Αριθ. Πρωτ.: Α 1067/11-05-2023

(ΦΕΚ Β’ 3225/17-05-2023)


A. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ. : 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο :210- 7259326
e-mail : dstepoffences@aade.gr
B. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ
Ταχ. Δ/νση : Τσόχα 16
Ταχ. Κώδ. : 11521 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-6479269
e-mail : petrochemicals.gcsl@aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α 1067/2023

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Α. 1079/15-6-2022 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και του τρόπου επιβολής της σφράγισης και αποσφράγισης των εγκαταστάσεων κατόχων άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, καθώς και καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων και του τρόπου, του χρόνου και του μέσου δημοσιοποίησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265)» (Β’ 3100).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 73, των παρ. 2 και 4 του άρθρου 119Α, της παρ. 2 του άρθρου 142, των άρθρων 155 επ. και ιδίως των άρθρων 164165166, της παρ. 1 του άρθρου 167 και της παρ. 1Α του άρθρου 171 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265),
β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
γ) των άρθρων 6 και 7 του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α’230),
δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, L 119) και
στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (Β’ 4738).

2. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

3. Την υπ’ αρ. 54/2015/12-02-2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγρών καυσίμων» (Β’ 462).

4. Την υπ’ αρ. 78/2016/9.12.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγραερίου» (Β’ 3957).

5. Την υπ’ αρ. 59555/2459/26-09-2000 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου σφράγισης των εγκαταστάσεων παροχής υγρών καυσίμων» (Β’ 1261).

6. Την υπ’ αρ. 29122/314/10-04-2019 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για τη σφράγιση των εγκαταστάσεων των πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (LPG), αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και των μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών» (Β’ 1485).

7. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία Α.1079/15-6-2022 (Β’ 3100, ΑΔΑ: ΨΔΨΔ46ΜΠ3Ζ-ΞΘΗ) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με σκοπό, αφενός μεν τη λήψη πρόσθετων μέτρων έναντι των παραβατών, στο πλαίσιο καταπολέμησης της διακίνησης νοθευμένων καυσίμων και αντιμετώπισης του φαινομένου της λαθρεμπορίας και προστασίας των καταναλωτών, αφετέρου δε την εναρμόνιση με την τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 119 Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, η οποία (παρ. 4) αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του ν. 5036/2023 (Α’ 77).

8. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε.,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η υπό στοιχεία Α.1079/2022 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., τροποποιείται, ως ακολούθως:

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται, ως εξής:
«2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης εμπίπτουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν την ιδιότητα του κατόχου άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων των άρθρων 6 και 7 του ν. 3054/2002, και τα οποία ελέγχονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 119 A του ν. 2960/2001 από τις τελωνειακές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή και διαπιστώνεται ότι κατέχουν, διακινούν και εμπορεύονται νοθευμένα καύσιμα, με βάση την έκθεση ανάλυσης δείγματος των καυσίμων που εντοπίζονται στην εγκατάσταση, την οποία εκδίδει το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)».

2. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 1 προστίθεται παρ. 4, ως εξής:
«4. Τα οριζόμενα στα άρθρα 2 έως 8 εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των ειδικότερων αναφερομένων στο άρθρο 8Α».

3. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 2 προστίθεται παρ. 4, ως εξής:
«4. Οποιαδήποτε αλλαγή στη νομική μορφή ή στα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας ή διακοπή δραστηριότητας ή αναστολή λειτουργίας της εγκατάστασης, από την έναρξη του ελέγχου μέχρι το πέρας ολοκλήρωσής του, δεν κωλύει την εκτέλεση της σφράγισης της εγκατάστασης και της δημοσιοποίησης των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας για την επιβολή των μέτρων αυτών.».

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 3 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:
«Στο σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου καταγράφεται και η ποσότητα καυσίμων που εντοπίσθηκε, ανά δεξαμενή, απ’ όπου λήφθηκε δείγμα καυσίμου, κατά τη διενέργεια του ελέγχου.».

5. Η παρ. 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται, ως εξής:
«6. Κατά τη σφράγιση τοποθετούνται στην κεντρική είσοδο της εγκατάστασης και στις αντλίες διάθεσης καυσίμων, ταινίες με το λογότυπο της ΑΑΔΕ, καθώς και αυτοκόλλητες ετικέτες, με τις κατωτέρω ενδείξεις, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, ως τα συνημμένα Παραρτήματα 9 και 10:

«ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΝΟΘΕΙΑΣ ΑΠΟ________________ΕΩΣ______ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ._____________/ ΑΠΟΦΑΣΗΣ»
«CLOSED DUE TO FUEL FRAUD FROM___________UNTIL__________ACCORDING TO DECISION NO_______________/ ».

Επίσης, τοποθετούνται ταινίες περιμετρικά του χώρου της εγκατάστασης που πιστοποιούν την παύση της λειτουργίας της. Για τη σφράγιση κάθε σημείου χρησιμοποιείται γαλβανισμένο σύρμα, σφραγίδες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέσο σφράγισης διαθέτει η τελωνειακή αρχή που επιβάλλει τη σφράγιση. Η αποσύνδεση και η τοποθέτηση πωμάτων, κατά τη σφράγιση, δεν πραγματοποιείται στις σωληνώσεις εξαέρωσης.

Τα ανωτέρω μέσα σφράγισης και σήμανσης που χρησιμοποίησε η τελωνειακή αρχή που επέβαλε τη σφράγιση, πρέπει, με ευθύνη του κατόχου της άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, να παραμένουν, στο σύνολό τους, στην αρχική κατάσταση και θέση, όπως τοποθετήθηκαν, άθικτα και απαραβίαστα στην κοινή θέα και να μην παραποιούνται ή παραμερίζονται ή σκεπάζονται ή αποκρύπτονται, με οποιοδήποτε τέχνασμα ή μέθοδο για οποιοδήποτε λόγο, μέχρι την αποσφράγιση των εγκαταστάσεων και την απομάκρυνσή τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας.

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από την τελωνειακή αρχή που επέβαλε τη σφράγιση, η μη τήρηση των ανωτέρω και ανεξάρτητα από τη διάρκεια σφράγισης, όπως ορίστηκε στην απόφαση σφράγισης, η αποσφράγιση δεν διενεργείται πριν το πέρας των ενενήντα (90) ημερών από την επιβολή της σφράγισης. Tα μέσα σφράγισης αποκαθίστανται στην αρχική τους κατάσταση ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, τοποθετούνται, εκ νέου, από την τελωνειακή αρχή που επέβαλε τη σφράγιση. Τα μέσα σήμανσης που έχουν τοποθετηθεί από την τελωνειακή αρχή, κατά την επιβολή της σφράγισης, αντικαθίστανται από νέα μέσα σήμανσης, με αναγραφή επ’ αυτών της τελικής ημερομηνίας αποσφράγισης.».

6. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 7
Όροι, τρόπος, χρόνος και μέσο δημοσιοποίησης

1. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 της παρούσας, εκδίδεται απόφαση δημοσιοποίησης των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και των κυρώσεων, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8, από τον προϊστάμενο της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής. Η απόφαση δημοσιοποίησης κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης, άμεσα, στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης. Με την επιφύλαξη τήρησης των αναφερομένων στην παρ. 2 του παρόντος, ο προϊστάμενος της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής καταρτίζει πίνακα με τα προς δημοσιοποίηση στοιχεία του άρθρου 8, ο οποίος αποστέλλεται, με εμπιστευτική διαδικασία, στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου να τον διαβιβάσει, κατόπιν επαλήθευσης, ομοίως, με εμπιστευτική διαδικασία, στην αρμόδια προς δημοσιοποίηση Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙΣΤΕΠΛ).

2. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, η επωνυμία του οποίου αποτελείται από το ονοματεπώνυμο ενός ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων:

α) Ο εν λόγω εκμεταλλευτής της εγκατάστασης ενημερώνεται, με την ανωτέρω απόφαση δημοσιοποίησης, κατ’ άρθρα 13 και 14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. Κανονισμός ΕΕ 2016/679), για την επικείμενη δημοσιοποίηση των κατ’ άρθρο 8 της παρούσας στοιχείων του στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. καθώς και για τα απορρέοντα από τον Γ.Κ.Π.Δ. δικαιώματά του, ως υποκείμενο των δεδομένων, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν.4624/2019, τα οποία δύναται να ασκήσει εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της ανωτέρω απόφασης δημοσιοποίησης, ενώπιον του προϊσταμένου της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής.

β) Ο Προϊστάμενος της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής, απαντά στο αίτημα του εκμεταλλευτή που αφορά στην άσκηση δικαιωμάτων του που απορρέουν από τον Γ.Κ.Π.Δ., σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019, εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

γ) Μετά την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων και την εξέτασή τους από τον προϊστάμενο της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, ο προϊστάμενος της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής υποχρεούται στην άμεση αποστολή των στοιχείων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

3. Τα στοιχεία του άρθρου 8 δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ www.aade.gr.

4. Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, παραμένουν σε δημοσιότητα για ένα (1) έτος από την ημερομηνία δημοσιοποίησης, με την ανάρτηση τους στην ανωτέρω ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

5. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του πέμπτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 3 από τον κάτοχο της άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία παραμένουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, συνολικά, για δύο (2) έτη από την ημερομηνία ανάρτησής τους.

6. Σε περίπτωση που εκδοθεί από τα Διοικητικά Δικαστήρια προσωρινή διαταγή αναστολής ή δικαστική απόφαση αναστολής ή ακύρωσης της απόφασης δημοσιοποίησης ή της απόφασης σφράγισης, το πρόσωπο τα στοιχεία του οποίου έχουν δημοσιοποιηθεί, ενημερώνει τον προϊστάμενο της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής, αποστέλλοντας σχετικό αντίγραφο των ανωτέρω. Κατόπιν της ενημέρωσης αυτής, ο προϊστάμενος της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής αποστέλλει, αμελλητί, με εμπιστευτική διαδικασία, επικαιροποιημένο πίνακα, με αναφορά της προσωρινής διαταγής ή της δικαστικής απόφασης στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (ΔΣΤΕΠ), η οποία, κατόπιν επαλήθευσης, τα διαβιβάζει στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙΣΤΕΠΛ), προκειμένου η τελευταία να προβεί σε άρση της δημοσιοποίησης των σχετικών στοιχείων.

7. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του πέμπτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 3 από τον κάτοχο της άδειας εμπορίας ή άδειας λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και προς εφαρμογή της παρ. 5 του παρόντος, ο προϊστάμενος της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής αποστέλλει, με εμπιστευτική διαδικασία, στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (ΔΣΤΕΠ) επικαιροποιημένο πίνακα, τον οποίον η τελευταία διαβιβάζει, κατόπιν επαλήθευσης, ομοίως με εμπιστευτική διαδικασία, στη Δ/νση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙΣΤΕΠΛ) για την αντίστοιχη επικαιροποίηση της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

8. Αρμόδιος για την ορθότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των στοιχείων που αποστέλλονται στη ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ., μέσω της ΔΣΤΕΠ, είναι ο προϊστάμενος της ελέγχουσας τελωνειακής αρχής.».

7. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 8
Δημοσιοποιούμενα στοιχεία

Τα στοιχεία που δημοσιεύονται και αναρτώνται στην ως άνω ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., είναι τα ακόλουθα:

α) το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου και ο διακριτικός τίτλος αυτού,

β) η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση της εγκατάστασης του φυσικού ή νομικού προσώπου, με δυνατότητα υπομνήματος χάρτη εντοπισμού στο διαδίκτυο,

γ) ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης δημοσιοποίησης της παράβασης,

δ) η περιγραφή της παράβασης της παρ. 4 του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001,

ε) η ποσότητα των νοθευμένων καυσίμων που εντοπίσθηκε στην εγκατάσταση,

στ) το χρονικό διάστημα της σφράγισης της εγκατάστασης.».

8. Μετά το άρθρο 8, προστίθεται άρθρο 8Α, ως εξής:

«Άρθρο 8Α
Διαπίστωση κατοχής, διακίνησης και εμπορίας νοθευμένων καυσίμων από άλλη δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή – Αρμοδιότητα επιβολής σφράγισης και δημοσιοποίησης στοιχείων

1. Σε περίπτωση που ο έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 119 Α διενεργείται από άλλη, πλην των τελωνειακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή και διαπιστώνεται κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων καυσίμων, αρμόδια αρχή για την επιβολή σφράγισης και τη δημοσιοποίηση στοιχείων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, είναι η τελωνειακή αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της ελεγχόμενης εγκατάστασης.

2. Στην περίπτωση αυτή:

α) αρμόδια για τη σύνταξη και την αποστολή στην ως άνω αρμόδια κατά τόπον τελωνειακή υπηρεσία του προβλεπόμενου στην παρ. 2 του άρθρου 3 σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου είναι η εκάστοτε δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή που διενήργησε τον έλεγχο,

β) αρμόδιος για την ορθότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των στοιχείων που αποστέλλονται στη ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ., μέσω της ΔΣΤΕΠ, είναι ο προϊστάμενος της τελωνειακής αρχής στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της ελεγχόμενης εγκατάστασης.».

9. Τροποποιούνται τα Παραρτήματα της υπό στοιχεία Α.1079/2022 απόφασης, με εξαίρεση το Παράρτημα 4 και προστίθενται τα Παραρτήματα 9 και 10, ως συνημμένα στην παρούσα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


taxheaven