Του Προκόπη Χατζηνικολάου

Με βαριά πρόστιμα θα βρεθούν αντιμέτωποι όσοι από τούδε και στο εξής δεν τηρούν βασικές φορολογικές υποχρεώσεις.  Σύμφωνα με απόφαση της φορολογικής διοίκησης για όσους δεν τηρούν τα προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία, για παραβάσεις που αφορούν στα φορολογικά έτη που λήγουν από 31/12/2020  και μετά, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 15% επί των εσόδων για κάθε ελεγχόμενο έτος για το οποίο διαπιστώνονται οι παραβάσεις, όπως αυτά τα έσοδα προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων των 3 τελευταίων φορολογικών ετών.  

Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων ή των 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.  

-Στην περίπτωση που ο ελεγχόμενος δεν έχει υποβάλει έστω και μία δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα τρία τελευταία φορολογικά έτη, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων και των 50.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.  

-Και τα πρόστιμα δεν τελειώνουν εδώ. Σε όσους δεν διαφύλαξαν ή δεν προσκομίσουν τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ΦΗΜ), καθώς και τις μνήμες και τα αρχεία που δημιουργούν οι ΦΗΜ (a.txt, b.txt, s.txt, e.txt κ.λπ.), τα οποία διαφυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή ισχύουν τα ανωτέρω πρόστιμα.   Το πρόστιμο επιβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν προηγήθηκε δήλωση της απώλειας των ΦΗΜ από τον φορολογούμενο, πριν την έκδοση της ως άνω εντολής. Σε περίπτωση δήλωσης απώλειας των ΦΗΜ, το πρόστιμο είναι 2.500 ευρώ.

Τι βρήκαν οι ελεγκτές

-Μονοπρόσωπη ΙΚΕ στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο αθλητικών υποδημάτων για τις χρήσεις 2017 έως 2019, διαπιστώθηκε ότι δεν υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 3,9 εκατ. €.

-Σε Μονοπρόσωπη ΙΚΕ στον Δυτικό Τομέα Αθηνών με αντικείμενο δραστηριότητας λιανικό εμπόριο υποδημάτων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου, για τις χρήσεις 2016 έως 2018, διαπιστώθηκε η μη έκδοση απροσδιόριστου αριθμού φορολογικών στοιχείων, συνολικής καθαρής αξίας 2,1 εκατ. €.

-Μονοπρόσωπη ΙΚΕ στον Βόρειο τομέα Αθηνών με δραστηριότητα το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής διατροφής διαπιστώθηκε ότι για τη χρήση 2018 είχε πραγματοποιήσει πωλήσεις μέσω διαδικτύου χωρίς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, συνολικής καθαρής αξίας 1,5 εκατ. €. Παράλληλα, για το ίδιο έτος διαπιστώθηκε ότι δεν υπέβαλε δήλωση φορολογίας εισοδήματος αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη αξίας 5,1 εκατ. €.

-Μονοπρόσωπη ΙΚΕ στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο αθλητικών υποδημάτων για τις χρήσεις 2017-2018, δεν υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους 1,2 εκατ. €.

-Σε ελεγχόμενη οντότητα στην Κεντρική Μακεδονία με αντικείμενο δραστηριότητας την πώληση φίλτρων νερού μέσω διαδικτύου διαπιστώθηκε για τις χρήσεις 2016 έως 2019 η μη έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών αποκρυβείσας αξίας 0,9 εκατ. €.

-Ατομική επιχείρηση στον νομό Αχαΐας με αντικείμενο δραστηριότητας το λιανικό εμπόριο κοσμημάτων και ρολογιών πραγματοποίησε το 2019 πωλήσεις μέσω διαδικτύου χωρίς να εκδώσει φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 0,5 εκατ. €.

capital.gr