ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΣΧΕΤ : η υπουργική απόφαση με αριθμ. οικ.Γ4/46264/2389 «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης ΣΤ-29900/77 “Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ.” (ΦΕΚ 1318/Β΄/1977).» (ΦΕΚ 2448/Β/2019) (ΑΔΑ: ΨΒΖΠ465ΧΘΞ-ΘΔ5)

Με το άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης με αριθμ. οικ.Γ4/46264/2389 (ΦΕΚ 2448/Β/2019) απαγορεύθηκε από 1.10.2019 κάθε νέα ταξινόμηση βυτιοφόρου οχήματος με δεξαμενή χωρητικότητας μικρότερης ή ίσης των χιλίων λίτρων και τέθηκαν περιορισμοί στη χρήση των βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων με δεξαμενή ≤ 1000 λίτρων τα οποία έχουν ήδη ταξινομηθεί.

Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της εν λόγω απόφασης σημειώνονται τα εξής:
Νέες ταξινομήσεις
Η απαγόρευση, από 1.10.2019, της έκδοσης αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων με δεξαμενή ≤ 1000 λίτρων αφορά σε έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας βυτιοφόρου στην Ελλάδα. Η απαγόρευση δεν περιλαμβάνει τις περιπτώσεις μεταβίβασης του οχήματος.
Λόγω καθυστερήσεων στις εργασίες διασκευών και στις διαδικασίες έκδοσης αδειών κυκλοφορίας και εκτελωνισμών κατά την καλοκαιρινή περίοδο εντός της οποίας δημοσιεύτηκε η σχετική απόφαση, διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η έκδοση άδειας κυκλοφορίας τέτοιων οχημάτων μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, ειδικά για τις περιπτώσεις στις οποίες:
α) υφίσταται πιστοποιητικό ταξινόμησης για την εισαγωγή του οχήματος με ημερομηνία προγενέστερη της 30.9.2019 στο όνομα του αιτούντος την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή
β) εφόσον το πιστοποιητικό ταξινόμησης δεν έχει εκδοθεί στο όνομα του αιτούντος την άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει να υφίσταται τιμολόγιο αγοράς με ημερομηνία προγενέστερη της 30.9.2019 στο όνομα του αιτούντος και τελικού κατόχου της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και πιστοποιητικό ταξινόμησης για την εισαγωγή του οχήματος με ημερομηνία προγενέστερη της 30.9.2019.
Κυκλοφορούντα βυτιοφόρα
Όσον αφορά στα ήδη κυκλοφορούντα βυτιοφόρα με δεξαμενή ≤ 1000 λίτρων, προβλέφθηκε, μεταξύ άλλων η προσθήκη της παρατήρησης «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ≤ 1000 λίτρων» στην άδεια κυκλοφορίας τους κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού ογκομέτρησης από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, σε κατάλληλο πεδίο διαπίστευσης, ή από αμοιβαία αναγνωρισμένο εργαστήριο. Στα πιστοποιητικά που προσκομίζονται στις Διευθύνσεις Μεταφορών, θα πρέπει να αναγράφεται, πέραν του ογκομετρικού πίνακα, και η χωρητικότητα (Capacity) της δεξαμενής η οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα της διακρίβωσης, δηλαδή ο ολικός εσωτερικός όγκος της δεξαμενής εκφρασμένος σε λίτρα. Για τον προσδιορισμό της χωρητικότητας θα χρησιμοποιείται νερό μέχρι υπερχείλισης. Προκειμένου να προστεθεί η σχετική παρατήρηση στην άδεια κυκλοφορίας του βυτιοφόρου, θα λαμβάνεται υπόψη η χωρητικότητα η οποία αναγράφεται στο πιστοποιητικό ογκομέτρησης. Λόγω της ύπαρξης αβεβαιότητας κατά την μέτρηση, θα γίνονται δεκτά πιστοποιητικά στα οποία ο αναγραφόμενος ολικός εσωτερικός όγκος θα είναι έως και 1020 λίτρα.
Τα διαπιστευμένα εργαστήρια κατά ΕΛΟΤ EN ISO 17025 είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΣΥΔ (www.esyd.gr). Προκειμένου να αναζητηθούν εργαστήρια διαπιστευμένα για ογκομετρήσεις βυτιοφόρων στον ιστότοπο του ΕΣΥΔ, επιλέγεται η παρακάτω διαδρομή: πίνακας διαπιστεύσεων > αναζήτηση φορέων και εργαστηρίων > εργαστήρια διακριβώσεων > βάση τύπου δοκιμής > μετρήσεις όγκου. Από τη λίστα των εργαστηρίων που προκύπτουν από την αναζήτηση, ανοίγοντας τα ΕΠΕΔ φαίνονται οι διακριβώσεις για τις οποίες είναι διαπιστευμένα.
Περιοδικός τεχνικός έλεγχος σε ΚΤΕΟ
Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων με χωρητικότητα δεξαμενής μικρότερη ή ίση των 1000 λίτρων, διενεργείται:
α) έλεγχος ύπαρξης της παρατήρησης «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ≤1000 ΛΙΤΡΩΝ», επί της αδείας κυκλοφορίας του οχήματος και
β) έλεγχος ύπαρξης ισχύοντος πρακτικού επιθεώρησης δεξαμενής που έχει εκδοθεί από φορέα διενέργειας περιοδικών επιθεωρήσεων ADR

Για τον έλεγχο ύπαρξης της παρατήρησης «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ≤1000 ΛΙΤΡΩΝ», επί της αδείας κυκλοφορίας του οχήματος, δεν απαιτείται η επίδειξη του σχετικού πιστοποιητικού ογκομέτρησης στο ΚΤΕΟ, καθώς η ύπαρξη πιστοποιητικού ογκομέτρησης αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας με αναγραφή της σχετικής παρατήρησης.

Δεδομένου ότι τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου για οχήματα έως 3,5 τόνους ισχύουν για δύο έτη και τα πρακτικά επιθεώρησης για τρία έτη, θα υπάρξουν περιπτώσεις που το πρακτικό επιθεώρησης θα λήγει σε ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας ισχύος του εκδιδόμενου ΔΤΕ. Στις περιπτώσεις αυτές η ισχύς του εκδιδόμενου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου δεν πρέπει να περιορίζεται χρονικά από τη λήξη της ισχύος του πρακτικού επιθεώρησης. Το γεγονός αυτό δεν απαλλάσσει το ιδιοκτήτη του οχήματος από την υποχρέωση επιθεώρησης του οχήματος ανά τριετία.

Οι ανωτέρω (α) και (β) έλεγχοι δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των ελέγχων για τους οποίους απαιτείται ο ελεγκτής ΚΤΕΟ να είναι κάτοχος πιστοποιητικού ελεγκτή ΚΤΕΟ ADR (κυα οικ Γ4/29797/3376 (ΦΕΚ 1337/Β/2016)).

Επιθεώρηση εσωτερικής και εξωτερικής κατάστασης δεξαμενής από φορέα ελέγχου ADR

H επιθεώρηση του εσωτερικού της δεξαμενής περιλαμβάνει πλήρη μακροσκοπικό-οπτικό έλεγχο για τον εντοπισμό ελαττώματος στην επιφάνεια της δεξαμενής. Η επιθεώρηση του εξωτερικού της δεξαμενής περιλαμβάνει πλήρη μακροσκοπικό-οπτικό έλεγχο για τον εντοπισμό οποιουδήποτε ελαττώματος στην επιφάνεια της δεξαμενής και ένδειξης διαρροής όπως υγρασία, διαβρώσεις, φουσκώματα στο χρώμα/ασυνήθιστη καθαριότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας Εγκυκλίου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ