Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ).

Κατάθεση Προσφορών έως: 16/11/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. 

ΚΑΛΕΙ
όλους τους ενδιαφερομένους οι οποίοι πληρούν τους όρους να υποβάλουν σφραγισμένη
προσφορά σχετική με την προμήθεια υγρών καυσίμων (Βενζίνη Αμόλυβδη, Πετρέλαιο Κίνησης και
Πετρέλαιο Θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
στο Ηράκλειο, μέχρι την Τρίτη 16/11/2021 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου
του ΕΛΜΕΠΑ στο κτίριο Διοίκησης στο Ηράκλειο.
3
Πίνακας των ενδεικτικών ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών βρίσκεται στο Παράρτημα της
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
Το άνοιγμα των προσφορών και η αξιολόγηση τους θα γίνει από το Τμήμα Προμηθειών και
Περιουσίας την ίδια ημέρα με την λήξη της παραλαβής στα γραφεία της Διοίκησης του ΕΛΜΕΠΑ.
Συνολικός Προϋπολογισμός: 16.209,68€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 20.100,00€
συμπεριλαμβανομένου του 24%.
Συνολική διάρκεια σύμβασης: ένα (1) έτος από την υπογραφή της.
C.P.V.: 09135100-5, 09134200-9, 09132100-4
Κωδικός ΝUTS: EL 431

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη
συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του
ν. 4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά
ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα
αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από
τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες
μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C
(2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή προσφερόντων και αγαθών από
τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ».
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή,
εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. (Άρθρο 19 ν.
4412/2016)
ΣΥΝΤΑΞΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς:
α) Η λέξη «Προσφορά»
β) Η επωνυμία της Υπηρεσίας (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο)
γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος (βρίσκεται στην 1η σελίδα)
δ) Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα
Οι προσφορές θα υποβληθούν μέσα σε φάκελο σφραγισμένο (κυρίως φάκελος), ο οποίος θα έχει
τις ενδείξεις που αναφέρονται στην παρούσα. Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς θα πρέπει να
υπάρχουν:
4
Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν με την προσφορά τους υποχρεωτικά και με ποινή
αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων.
 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
  ισχύει η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ
  της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του
  γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ ( ΦΕΚ Α 74-26.03.2014),
  στην οποία να:
   Nα αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης,
   Nα δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους:
   Δεν βρίσκονται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16 για
  τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από την ανάληψη
  δημόσιας σύμβασης.
   είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
  ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
   είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, καθώς και το εδικό επάγγελμά τους που
  πρέπει να είναι σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
   αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,
  Β) ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να αναφέρεται το ποσοστό έκπτωσης επί τοις
  εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη για έκαστο είδος μέση τιμή λιανικής πώλησης κατά την
  ημέρα παράδοσής του, σύμφωνα με το δελτίο πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών
  Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον νομό Ηρακλείου.
  Το ποσοστό έκπτωσης θα είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
  αναπροσαρμόζεται.
  Οι προσφορές θα γίνουν δεκτές εφόσον πληρούν όλους τους όρους της πρόσκλησης και δεσμεύουν
  τους συμμετέχοντες μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος.
  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος.
  Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι υπέρ δημοσίου και τρίτων.
  Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
  στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
  Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη μόνο
  βάσει τιμής προσφορά ανά είδος και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
  επί τοις εκατό (%) το οποίο υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη για έκαστο είδος μέση τιμή
  λιανικής πώλησης κατά την ημέρα παράδοσής του, σύμφωνα με το δελτίο πιστοποίησης τιμών του
  Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον νομό
  Ηρακλείου.
  Στις περιπτώσεις στις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή, βρίσκονται χαρακτηριστικά
  πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται
  5
  στη διαμόρφωση της μέσης τιμής, αλλά θα λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή
  (ανώτερη ή κατώτερη).
  Μειοδότης αναδεικνύεται ο προμηθευτής που θα δώσει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.
  Μεταξύ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση
  διάρκειας ενός (1) έτους.
  Γ) ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
  Επίσης, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
  δημοσίων συμβάσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.
  4412/2016, η προσφορά των υποψηφίων θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω
  δικαιολογητικά:
 3. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73
  προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986
  (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου
  43 του Ν.4506/2019), εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή
  σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως
  αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η
  υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
  α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
  εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
  β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του
  Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού
  Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
  γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
  δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
 4. Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων αποδεικτικό ενημερότητας
  εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. για κάθε νόμιμη χρήση, εκτός από είσπραξη χρημάτων που να
  είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό
  χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
 5. Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής
  ασφάλισης πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ τόσο για κύρια όσο και για επικουρική
  ασφάλιση που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν
  αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
  υποβολή του.
 6. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (που θα έχει εκδοθεί 30 τριάντα εργάσιμες
  ημέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς ή εκτός εάν στις ειδικές διατάξεις έκδοσης αυτής
  προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της ) από την
  οποία να φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι
  συναφής με το αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσιών (παρ.2 του άρθρου 75 και παρ. 12
  του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 29 του Ν.
  4782/2021).
 7. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου στην
  περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, γενικό πιστοποιητικό μεταβολών
  του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
 8. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
  εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις
  6
  συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
  φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
  ισχύουν κατά την υποβολή τους.
  Tα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων να έχουν εκδοθεί
  έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν στις ειδικές διατάξεις
  έκδοσης αυτών προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή
  τους.
  Oι υπεύθυνες δηλώσεις, γίνονται δεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
  πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
  Οποιαδήποτε έγγραφα αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης αποστέλλονται στη παρακάτω
  διεύθυνση:
  Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
  Τμήμα Πρωτοκόλλου
  Ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης
  Τ.Κ. 71410,
  Σταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης
  Πληροφορίες για την πρόσκληση μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παίρνουν από το Ελληνικό
  Μεσογειακό Πανεπιστήμιο καθημερινά, 10.00-12.00 π.μ. και συγκεκριμένα από την κ. Δαμιανάκη
  Μαρία (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810379307, e-mail: mariadam@hmu.gr).
  Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στις 04/11/2021 για να λάβει ΑΔΑ στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον
  ιστότοπο του Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. για να λάβει ΑΔΑΜ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
  διεύθυνση (URL): https://www.hmu.gr/el/news/proclamations. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ