Στην πλατφόρμα της «Διαύγεια» αναρτήθηκε η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για τα πρατήρια ανεφοδιασμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε τροχοφόρα οχήματα.

Οι προβλέψεις της απόφασης αφορούν τόσο τα υφιστάμενα πρατήρια όσο και τα υπό αδειοδότηση «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» όπως τα αναφέρει η απόφαση.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 1 περί του αντικειμένου και πεδίου εφαρμογής της απόφασης αναφέρονται τα εξής:

Η παρούσα απόφαση καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις τεχνικές προδιαγραφές και τη διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας, για την εγκατάσταση και λειτουργία αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG ή/και L-CNG, δημόσιας ή ιδιωτικές χρήσεως, συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων που υλοποιούνται με εξοπλισμό ενιαίου φορέα, μέγιστης αποθηκευτικής δυναμικότητας 50 τόνων, ως προς την αποθήκευση υγροποιημένου φυσικού αερίου.

2. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:

α) οι ελάχιστες εσωτερικές και εξωτερικές αποστάσεις ασφαλείας των χαρακτηριστικών στοιχείων των εγκαταστάσεων των αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG και L-CNG, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων που υλοποιούνται με εξοπλισμό ενιαίου φορέα.

β) οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και επιθεώρηση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG και L-CNG δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων που υλοποιούνται με εξοπλισμό ενιαίου φορέα.

γ) οι τεχνικές προδιαγραφές των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG και L-CNG δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων που υλοποιούνται με εξοπλισμό ενιαίου φορέα.

δ) το σύνολο των εγκαταστάσεων ενός αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG και L-CNG δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων που υλοποιούνται με εξοπλισμό ενιαίου φορέα.

3. Γενικώς τα μικτά πρατήρια LNG ή/και L-CNG, εκτός από την τήρηση των διατάξεων της παρούσας απόφασης πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις των κειμένων εκάστοτε διατάξεων των σχετικών με την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών ή/και εναλλακτικών καύσιμων σε όσα σημεία δεν αντίκεινται στην παρούσα απόφαση. https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%A3%CE%95465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%96%CE%9A2?inline=true

energypress.gr