Αρ. Πρωτ. 20334/17.2.2021Aπάντηση σε ερωτήματα  αναφορικά με την παράδοση πετρελαίου για θέρμανση σε τελικούς καταναλωτές:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 105 «Αναγραφή στοιχείων στα παραστατικά λιανικής πώλησης πετρελαίου για θέρμανση» της υπ’ αριθμ. 91354/2017 υ.α. «Κωδικοποίηση Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ» (Β’2983) όπως ισχύει, προβλέπεται να αναγράφεται στις αποδείξεις λιανικής πώλησης, ή σε όποιο άλλο έγκυρο φορολογικό παραστατικό συνοδεύει την παράδοση πετρελαίου για θέρμανση με βυτιοφόρα αυτοκίνητα σε τελικούς καταναλωτές, μεταξύ άλλων και το ύψος (σε εκατοστά του μέτρου) της στάθμης του πετρελαίου για θέρμανση στη δεξαμενή του παραλήπτη, πριν και μετά την παράδοση, ανεξαρτήτως του σχήματος ή
του υλικού κατασκευής της δεξαμενής.
2. Το ως άνω μέτρο επιβλήθηκε προκειμένου να διασφαλίζονται τόσο οι προμηθευτές, όσο και οι παραλήπτες/τελικοί καταναλωτές σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων επί της παραδοθείσας ποσότητας, δεδομένου ότι, βάσει του γεωμετρικού σχήματος της δεξαμενής και του ύψους της στάθμης, μπορεί να υπολογιστεί η παραδοθείσα ποσότητα, λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα καυσίμου πριν και μετά την παράδοση.
3. Στις περιπτώσεις δεξαμενών με κανονικό γεωμετρικό σχήμα (κανονικό ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο ή κανονικός κύλινδρος) η ποσότητα κατά την παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης στον πελάτη, μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας ένα μετρικό κανόνα για τη μέτρηση του ύψους της στάθμης και εφαρμόζοντας τους τύπους της γεωμετρίας, με την προϋπόθεση ότι η πληρωμένη δεξαμενή έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρεί το κανονικό σχήμα της.
4. Στις περιπτώσεις δεξαμενών μη κανονικών γεωμετρικών σχημάτων, είτε πλαστικές ή από άλλο υλικό, η ποσότητα κατά την παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης στον πελάτη, υπολογίζεται χρησιμοποιώντας ένα μετρικό κανόνα, για τη μέτρηση του ύψους της στάθμης και τον ογκομετρικό πίνακα της δεξαμενής. Ο ογκομετρικός πίνακας μπορεί να εκδοθεί από φορέα ογκομέτρησης, ή από τον κατασκευαστή της.
5. Σε περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η μέτρηση της στάθμης της δεξαμενής του καταναλωτή, είτε λόγω μη δυνατότητας εισαγωγής μετρικού κανόνα σ’ αυτή, εξ’ αιτίας
περιορισμών στο χώρο που είναι αυτή εγκατεστημένη, ή επειδή δεν επιτρέπεται από τον κάτοχό της/καταναλωτή η πρόσβαση του προμηθευτή στο χώρο που είναι εγκατεστημένη η δεξαμενή, ή για όποιο άλλο λόγο, τότε, στο αντίστοιχο πεδίο του παραπάνω παραστατικού, το οποίο συνυπογράφει υποχρεωτικά και ο παραλήπτης του καυσίμου, αναγράφεται επ’ ακριβώς ο λόγος για τον οποίο δεν κατέστη δυνατή η μέτρηση της στάθμης (π.χ. τεχνικά ανέφικτο, άρνηση παραλήπτη, κλπ), ώστε οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες να δύνανται να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα του λόγου για τον οποίο δεν
καταγράφηκε η αναγραφή της στάθμης πριν (προμέτρηση) και μετά (επιμέτρηση) της δεξαμενής του καυσίμου, πριν την επιβολή τυχόν κυρώσεων για ελλιπή συμπλήρωση της απόδειξης λιανικής πώλησης ή του φορολογικού παραστατικού.
6. Τέλος, επισημαίνεται ότι η παραδιδόμενη ποσότητα τιμολογείται βάσει της ένδειξης του μετρητή του βυτιοφόρου, ο οποίος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των άρθρων 83, 84, 85 και 86 των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ [υα 91354/2017 (Β’ 2983), όπως τροπ. από την υα 109034/2018 (Β’ 4913)], οι σωληνώσεις του βυτιοφόρου πρέπει να συμμορφώνονται με το άρθρο 106 της ως άνω υα, το δε νόμιμο ανεκτό σφάλμα του μετρητή του βυτιοφόρου, βάσει του οποίου τιμολογείται η παραδιδόμενη ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης, είναι ±0,5%.

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας & Επιχειρηματικού
Περιβάλλοντος
Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας
Τμήμα Επαλήθευσης Μετρήσεων & Επιθεώρησης
Μετρητικών Συστημάτων

Ο Προϊστάμενος της Γεν. Δ/νσης
Δρ. Αναστ. Μητιακούδης