έμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης
του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του
χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου
θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του
ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’2470).
Η ΑΠΌΦΑΣΗ

Τ