Ν. 4599/2019  (ΦΕΚ Α/40/4.3.2019)  Άρθρο 20 –Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις.

Τροποποίηση των νόμων 3897/2010 (Α΄208), 4530/2018 (Α΄59) και του π.δ. 595/1984 (Α΄218)

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), όπως ισχύει, η φράση «Αίτηση υποβαλλόμενη μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν εξετάζεται» διαγράφεται.
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), όπως ισχύει, μετά τη φράση «του άρθρου 4 του ν. 2801/2000, όπως ισχύει, παύει να λειτουργεί.» προστίθενται τα παρακάτω εδάφια:
«Τα ως άνω πρατήρια ή οι σταθμοί αυτοκινήτων των οποίων η άδεια λειτουργίας ανακαλείται προσωρινά, δύνανται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 να αιτηθούν νέας άδειας λειτουργίας στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, εφόσον, πριν από την αίτηση λειτουργίας, υλοποιήσουν και εγκαταστήσουν τα ειδικά μέτρα και συσκευές, για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις ανωτέρω υποδείξεις α΄ έως και στ΄.

Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας για την αποσφράγιση των εγκαταστάσεων ακολουθεί τη διαδικασία της υπουργικής απόφασης 59555/2459/26.9.2000 (Β΄ 1261) όπως ισχύει, εφόσον εγκρίνει την αίτηση μεταβολών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) ή του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) κατά περίπτωση, όπως ισχύουν.»

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), όπως ισχύει, μετά τη φράση «με την προσθήκη των ανωτέρω ειδικών πρόσθετων μέτρων της παρούσας, καθώς και των μέτρων του άρθρου 4 του ν. 2801/2000, όπως ισχύει.» προστίθενται τα παρακάτω εδάφια:

«Σε περίπτωση που με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και μέσο, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας ενημερωθεί ότι στεγάζονται νέες χρήσεις μετά την 30ή Οκτωβρίου 2018, τουλάχιστον μίας εξ αυτών που αναφέρεται στο εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), συμπεριλαμβάνοντας και τις χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων, άνωθεν του επιπέδου ή των επιπέδων που καταλαμβάνει το πρατήριο υγρών καυσίμων ή ο σταθμός αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένος με αντλίες υγρών καυσίμων, η ανωτέρω Υπηρεσία ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τον εκμεταλλευτή του ως άνω πρατηρίου υγρών καυσίμων ή σταθμού αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένου με αντλίες υγρών καυσίμων, για την υποχρέωση εφαρμογής και εγκατάστασης των ειδικών μέτρων και συσκευών για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις ανωτέρω υποδείξεις α΄ έως και στ΄. Η μη συμμόρφωση του εκμεταλλευτή στην παραπάνω υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και με σφράγιση των εγκαταστάσεων, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της έγγραφης ενημέρωσής του.»

4. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), όπως ισχύει, προστίθενται τα παρακάτω εδάφια:

«Τα ως άνω πρατήρια ή οι σταθμοί αυτοκινήτων των οποίων η άδεια λειτουργίας ανακαλείται προσωρινά, δύνανται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 να αιτηθούν νέας άδειας λειτουργίας στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, εφόσον πριν από την αίτηση λειτουργίας, υλοποιήσουν και εγκαταστήσουν τα ειδικά μέτρα και συσκευές, για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις ανωτέρω υποδείξεις α΄ έως και στ΄.

Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας για την αποσφράγιση των εγκαταστάσεων ακολουθεί τη διαδικασία της υπουργικής απόφασης 59555/2459/26.9.2000 (Β΄ 1261) όπως ισχύει, εφόσον εγκρίνει την αίτηση μεταβολών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) ή του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150), κατά περίπτωση, όπως ισχύουν.

Σε περίπτωση που με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και μέσο, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας ενημερωθεί ότι υφίσταται νέο κτίριο ή χώρος μετά τη 10η Δεκεμβρίου 2018 με χρήση μίας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), με χωρητικότητα άνω των πενήντα (50) ατόμων, σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) μέτρων από πρατήριο υγρών καυσίμων ή σταθμό αυτοκινήτων εξοπλισμένο με αντλίες υγρών καυσίμων, η ανωτέρω Υπηρεσία ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τον εκμεταλλευτή του ως άνω πρατηρίου υγρών καυσίμων ή σταθμού αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένου με αντλίες υγρών καυσίμων, για την υποχρέωση εφαρμογής και εγκατάστασης των ειδικών μέτρων και συσκευών, για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις ανωτέρω υποδείξεις α΄ έως και στ΄. Η μη συμμόρφωση του εκμεταλλευτή στην παραπάνω υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και με σφράγιση των εγκαταστάσεων, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της έγγραφης ενημέρωσής του.»

5. Στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4530/2018 (Α΄59), η φράση «απομακρύνονται μέσα σε οκτώ (8) έτη από την έναρξη ισχύος του ν. 3897/2010.» αντικαθίσταται από την φράση «παύουν να λειτουργούν με προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους».

6. Η παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4530/2018 (Α΄59) καταργείται.

7. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 13 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ομοίως, το περίβλημα του αμιγούς διανομέα υγραερίου που πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών αντιεκρηκτικής προστασίας και εξοπλισμού υπό πίεση και διαθέτει Πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης, σύμφωνα με το ΕΝ 14678-1:2013, δεν αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του πρατηρίου, σύμφωνα με το εδάφιο γγ΄ της παραγράφου ζ΄ του άρθρου 1, για την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας των άρθρων 4 και 5.»

Πηγή: popek.gr