ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Τμήμα Επαλήθευσης Μετρήσεων & Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων
Με το παρόν, σας ενημερώνουμε για τη θέση της υπηρεσίας μας σε ερωτήματα που τέθηκαν από εγκαταστάτες συστημάτων εισροών εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων, ως εξής:
1. Τέθηκε ερώτημα για το εάν αν πρέπει να γίνονται αποδεκτοί, από τους εγκαταστάτες συστημάτων εισροών-εκροών, ογκομετρικοί πίνακες δεξαμενών καυσίμων, που ενώ έχουν παραχθεί από διαπιστευμένο εργαστήριο, αναγράφονται σ’ αυτούς ζεύγη τιμών όγκου-στάθμης καυσίμου, χωρίς όμως να αναγράφεται η αβεβαιότητα όγκου ή αναγράφεται μηδενική αβεβαιότητα, καθώς επίσης και αν, στην περίπτωση που οι πίνακες αυτοί γίνονται δεκτοί, στα ζεύγη τιμών που δεν αναγράφεται αβεβαιότητα, θα θεωρείται ότι η αβεβαιότητα είναι μηδενική.
Ως απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα, υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. Φ2-1617/2010 κ.υ.α. (Β’ 1980), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι ογκομετρικοί πίνακες των δεξαμενών υγρών καυσίμων, που υποχρεωτικά συνδέονται με το σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, περιλαμβάνουν τα ζεύγη τιμών στάθμης – όγκου και τις αβεβαιότητες μέτρησης για όλες τις στάθμες κάθε δεξαμενής.
Ογκομετρικοί πίνακες, εκδοθέντες από διαπιστευμένα κατά ISO 17025 εργαστήρια σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ως άνω κ.υ.α., δεν νοείται να μην περιλαμβάνουν αβεβαιότητες μέτρησης για όλες τις προβλεπόμενες στάθμες, ή να περιλαμβάνουν μηδενικές τιμές αβεβαιότητας και ως εκ τούτου δεν γίνονται αποδεκτοί.
Οι εγκαταστάτες των συστημάτων εισ-εκ που καταχωρίζουν στην κονσόλα του συστήματος εισροών εκροών, αυθαίρετα, άλλα στοιχεία από όσα αναγράφονται στους ογκομετρικούς πίνακες, τιμωρούνται με τις κυρώσεις της παρ. 2β του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Φ2-1871/2013 κ.υ.α. (Β’ 2173), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ2-518/2014 κ.υ.α. (Β’575) και ισχύει.
Συμπερασματικά, απαντώντας στο τεθέν ερώτημα, οι εγκαταστάτες συστημάτων εισροών εκροών δεν επιτρέπεται να ενσωματώνουν στην κονσόλα του συστήματος εισ-εκ ογκομετρικούς πίνακες χωρίς αβεβαιότητες ή με μηδενικές αβεβαιότητες, αλλά οφείλουν να ενημερώνουν για τη διαπίστωσή τους, με τρόπο που μπορεί να αποδειχθεί (fax, e-mail), το φορέα ογκομέτρησης και τον πρατηριούχο, ζητώντας διορθωτικές ενέργειες από μέρους τους.
Τέλος, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η ύπαρξη ογκομετρικών πινάκων που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο κατά ISO 17025 εργαστήριο και δεν περιλαμβάνουν αβεβαιότητες για όλο το εύρος τους, ή οι αβεβαιότητες είναι μηδέν, ενημερώνετε την υπηρεσία μας για τις δικές της ενέργειες έναντι του διαπιστευμένου φορέα ογκομέτρησης, ήτοι τη γνωστοποίηση στο ΕΣΥΔ της εν λόγω διαπίστωσης με το ερώτημα της διερεύνησης της αξιοπιστίας της διαπίστευσης του φορέα ογκομέτρησης, καθώς επίσης ενημερώνετε και την αδειοδοτούσα για τις δικές της ενέργειες ως προς την εγκυρότητα της αδειοδότησης του πρατηρίου.
2. Τέθηκε επίσης το ερώτημα εάν θα πρέπει να γίνεται επανέκδοση των πιστοποιητικών ογκομέτρησης, στις περιπτώσεις που αλλάζει η επωνυμία του πρατηρίου και κατ’ επέκταση αλλάζουν και οι αριθμοί μητρώου των δεξαμενών, που χορηγούνται από τη ΔΗΛΕΔ/ΓΓΠΣ και αναγράφονται επί των πιστοποιητικών, ή εάν μπορούν να χρησιμοποιούνται τα πιστοποιητικά ογκομέτρησης που φέρουν την προηγούμενη επωνυμία και τους προηγούμενους αριθμούς μητρώου δεξαμενών, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα με την οικεία αδειοδοτούσα Δ/νση Μεταφορών.
Ως απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα, υπενθυμίζουμε ότι στην περ. iii, της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. Φ2-1617/2010 κ.υ.α. (Β’ 1980), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προβλέπεται ότι οι ογκομετρικοί πίνακες (και κατ’ επέκταση και τα πιστοποιητικά ογκομέτρησης), που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες, γίνονται αποδεκτοί, εφόσον κατά την υποβολή τους βρίσκονται εντός της προθεσμίας λήξης τους.
Συνεπώς, τα πιστοποιητικά ογκομέτρησης και ογκομετρικοί πίνακες, που φέρουν την επωνυμία του προηγούμενου πρατηρίου και τους προηγούμενους αριθμούς μητρώου δεξαμενών, τόσο κατά την υποβολή τους στην αδειοδοτούσα, όσο και κατά τη διατήρησή τους στο πρατήριο, δύναται να συνοδεύονται από βεβαίωση του εγκαταστάτη του συστήματος εισ-εκ, η οποία θα παρέχει την αναγκαία ιχνηλασιμότητα ως προς την ταυτότητά τους, ήτοι θα παρέχει τη συσχέτιση της παλαιάς και νέας επωνυμίας και των παλαιών και νέων αριθμών μητρώου. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης εκδίδεται νέο πιστοποιητικό ογκομέτρησης.
Η Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης
Δρ. Ουρ. Πάνου – Διαμάντη
Πηγή: popek.gr