Παροχή οδηγιών αναφορικά με την ογκομέτρηση δεξαμενών βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων.

Σχετ: α) Η αριθμ. Ε.2127/2.7.2019 Εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ (ΑΔΑ: Ψ19746ΜΠ3Ζ-ΕΛΚ)

β) Το αριθμ. 78836/26.7.2019 έγγραφο του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με το οποίο διαβιβάστηκε η ανωτέρω σχετική εγκύκλιος

γ) Η με αρ. 30/004/000/4375/28-11-2019 Εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ (ΩΓΘΞ46ΜΠ3Ζ-ΤΧΥ) και ειδικότερα το Παράρτημα 5 αυτής

Σε συνέχεια των ανωτέρω α) και β) σχετικών με τα οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του ν. 4608/2019 (A’ 66) οι οποίες τροποποίησαν το άρθρο 31 του ν.3784/2009 (A’ 137), αναφορικά με την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροώνεκροών καθώς και την ογκομέτρηση των διαμερισμάτων των δεξαμενών των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων, καθώς και της γ) σχετικής εγκυκλίου του Διοικητή ΑΑΔΕ, με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί σχετικά με την ογκομέτρηση βυτιοφόρων οχημάτων που μεταφέρουν υγρά καύσιμα, υποκείμενων ή μη σε ΕΦΚ, σας ενημερώνουμε για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και σας παρέχουμε οδηγίες για εφαρμογή, ως εξής:

Η Εγκύκλιος είναι διαθέσιμη 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-02/e2017_2020.pdf