Με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προτείνονται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

Με το άρθρο 41 εισάγεται υποχρέωση διασύνδεσης των EFT/POS τερματικών, ημεδαπής και αλλοδαπής, που κατέχουν όλες οι υπόχρεες οντότητες, με την Α.Α.Δ.Ε. και διαβίβασης καθοριζόμενων δεδομένων, είτε μέσω των ΦΗΜ είτε απευθείας με τα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε..

Με το άρθρο 42 εισάγεται πλαίσιο διαδικαστικών κυρώσεων για την παραβίαση της υποχρέωσης της διασύνδεσης των υπόχρεων οντοτήτων που κατέχουν τερματικά EFT/POS με την Α.Α.Δ.Ε. με σκοπό την περιστολή της φοροδιαφυγής.

Δείτε αναλυτικά:

Αιτιολογική έκθεση

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση και γιατί αποτελεί πρόβλημα.

Άρθρα 41 και 42

Με την απόφαση Α.1098/2022 (Β’3940) του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών, ημεδαπής και αλλοδαπής. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται υποχρέωση διασύνδεσης των EFT/POS τερματικών, ημεδαπής και αλλοδαπής, που κατέχουν όλες οι υπόχρεες οντότητες, με την ΑΑΔΕ και διαβίβασης καθοριζόμενων δεδομένων, είτε μέσω των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) είτε απευθείας με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Με το άρθρο 42 εισάγεται πλαίσιο διαδικαστικών κυρώσεων για την παραβίαση της υποχρέωσης που εισάγεται με το άρθρο 1, ήτοι της διασύνδεσης των υπόχρεων οντοτήτων που κατέχουν τερματικά EFT/POS με την
ΑΑΔΕ.

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν αφενός στη διευκόλυνση των φορολογουμένων στην εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων και αφετέρου στη διαφάνεια των ενεργούμενων ηλεκτρονικών συναλλαγών και την περιστολή της φοροδιαφυγής. Τέλος, οι ρυθμίσεις αυτές συνιστούν επιμέρους δράσεις στο πλαίσιο έργου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Άρθρα 41 και 42
Η διαφάνεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών για τις Φορολογικές Διοικήσεις προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη σε μια εποχή που οι συναλλαγές αυτές κερδίζουν συνεχώς έδαφος σε σχέση με πιο παραδοσιακούς τρόπους.

Στόχος

Άρθρα 41 και 42
Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αφορούν τις οντότητες (επιχειρήσεις) του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 που έχουν την υποχρέωση χρήσης EFT/POS τερματικών (δικαιούχοι πληρωμής) και τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρα 41-42
• Ενίσχυση φορολογικής συμμόρφωσης των οντοτήτων
• Διαφάνεια των συναλλαγών
• Περιστολή φοροδιαφυγής

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 41

Υποχρέωση διασύνδεσης τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης με τη Φορολογική Διοίκηση – Προσθήκη άρθρου 15Β στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’206) προστίθεται άρθρο 15Β ως εξής:

«Άρθρο 15Β

Υποχρεωτική διασύνδεση των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης ημεδαπής και αλλοδαπής με τη Φορολογική Διοίκηση

  1. Τα τερματικά «Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the Point of Sale, EFT/POS )», ημεδαπής και αλλοδαπής, που χρησιμοποιούν οι νομικές οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’251), διασυνδέονται υποχρεωτικά και παρέχουν στην ΑΑΔΕ τις καθοριζόμενες πληροφορίες συναλλαγών που εκτελούνται μέσω αυτών, είτε μέσω διασύνδεσής τους με Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.), είτε απευθείας με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.
  2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, η έκταση εφαρμογής, η διαδικασία, οι υπόχρεοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις διασύνδεσης των τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (EFT/POS) ημεδαπής και αλλοδαπής με τη Φορολογική Διοίκηση, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 42

Κυρώσεις για παραβίαση της υποχρέωσης διασύνδεσης τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης με τη Φορολογική Διοίκηση – Προσθήκη άρθρου 54Θ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’206) προστίθεται άρθρο 54Θ ως εξής:

«Άρθρο 54Θ

Κυρώσεις για παραβίαση της υποχρέωσης του άρθρου 15Β

  1. Στην οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) που έχει υποχρέωση χρήσης τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the Point of Sale, EFT/POS), ως δικαιούχος πληρωμής σύμφωνα με την περ. γ’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 (Α’ 240) και παραβαίνει τις υποχρεώσεις του άρθρου 15Β, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, ανά φορολογικό έτος.
  2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται κριτήρια για τον προσδιορισμό του ύψους των προστίμων της παρ. 1, όπως ενδεικτικά το τηρούμενο λογιστικό σύστημα, απλογραφικό ή διπλογραφικό, τα ακαθάριστα έσοδα της νομικής οντότητας και η υποτροπή, και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».

Δείτε επίσης

✔  Η νέα ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών έως 72 δόσεις και οι διατάξεις για την επανένταξη στις παλαιές ρυθμίσεις

✔  Παράταση μέχρι τέλη Ιουνίου 2023 για νέες αιτήσεις και για όσους είχαν υπαχθεί το 2020 στο καθεστώς του άρθρου 5Α του ΚΦΕ – Απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών όσον αφορά στη μεταβίβαση ακινήτων στους μετασχηματισμούς

✔  Ρύθμιση οφειλών σε δήμους σε έως και 72 δόσεις – Αναβίωση παλαιότερων ρυθμίσεων

✔  Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα από 3.4.2023

✔  Αυτόματη δημιουργία ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) εκσυγχρονισμός του πλαισίου μεταβίβασης περιουσίας και αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ

✔  Επεκτείνονται και στο 2023 τα κίνητρα για την επιλογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης

✔  Έκτακτη ενίσχυση σε συνταξιούχους που δεν έλαβαν αύξηση ή έλαβαν μικρότερη από επτά τοις εκατό (7%)

✔  Ρυθμίσεις για τη φορολογία πλοίων και τη φορολογία μερισμάτων ναυλομεσιτικών και συναφών επιχειρήσεων

✔  Κατάργηση προστίμου εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης με ποσό καταβολής έως 100 ευρώ – Ρύθμιση για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

✔  Τα αγαθά και οι υπηρεσίες για τα οποία παρατείνεται η υπαγωγή σε μειωμένο και υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ έως 31.12.2023

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/62982/apo-1000-ews-50000-eyrw-ta-prostima-gia-thn-parabiash-ths-ypoxrewtikhs-diasyndeshs-twn-eftpos-termatikwn-me-thn-aade