Απόφαση της ΑΑΔΕ, για αλλαγές στις προδιαγραφές αναβάθμισης-ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου.

Α.1274/2021: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1195/ 24.10.2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Προδιαγραφές αναβάθμισης-ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου» (Β’4861)

(ΦΕΚ Β’ 6452/31.12.2021)

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 9 του άρθρου 12 και του άρθρου 40 του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’251),
β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’94), ιδίως του άρθρου 41,
γ) των παρ. 1 και 6 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (Α’58), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4446/2016 (Α’240) και του άρθρου 75 του ν. 4472/2017 (Α’74) αντίστοιχα,
δ) του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (A’251),
ε) του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α’230),
στ) του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’265),
ζ) της υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 (Β’1217) κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.,
η) της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)», (Β’2470),
θ) της υπό στοιχεία Α.1024/2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.» (Β’317),
ι) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1166/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.» (Β’3603),
ια) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1218/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών» (Β’5562),
ιβ) της υπό στοιχεία απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1068/2015 «Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων-χρηστών Φ.Η.Μ.» (Β’497),
ιγ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1206/2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων Εισροών-Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτών» (Β’2237),
ιδ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1009/2012 κοινής υπουργικής απόφασης «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών-Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού» (Β’72),
ιε) της υπό στοιχεία Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1220/2012 «Κωδικοποίηση-Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλόμενων αρχείων στην ΓΓΠΣ» (Β’3517),
ιστ) της υπό στοιχεία Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1221/2012 «Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. κατ’’εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α’58)» (Β’3513) και
ιζ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’4738).

2. Τον Καν. ΕΟΚ 2658/1987 του Συμβουλίου, για την Δασμολογική και Στατιστική Ονοματολογία και το Κοινό Δασμολόγιο.

3. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’130 και Β’372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου41 του ν. 4389/2016.

4. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1195/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Προδιαγραφές αναβάθμισης-ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντίστοιχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου» (B’4861).

5. Την υπ’αρ. 1/20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1195/24-10-2018 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Προδιαγραφές αναβάθμισης ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου» (Β’4861), ως ακολούθως:

1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«3.1 Έκδοση παραστατικού μόνο με ένα ενεργειακό είδος.
Στο πεδίο «Συμπληρωματικών πληροφοριών» του αρχείου e.txt συνολικού μήκους 19 char, θα υπάρχει: το σύμβολο ?, ο διψήφιος κωδικός του καυσίμου σύμφωνα με τον πίνακα της υπό στοιχεία Α.1060/2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το σύμβολο ! (θαυμαστικό), τα δεδομένα της ποσότητας στην μονάδα μέτρησης του καυσίμου που καθορίζεται στον πίνακα της απόφασης Α.1060/2021, με την μορφή 99999999999.999. Ειδικά για το LPG (κωδικός 40), η μονάδα μέτρησης είναι τα λίτρα.
Το σύμβολο της υποδιαστολής στην ποσότητα του καυσίμου είναι η τελεία. Η ποσότητα του καυσίμου είναι πάντα θετική, ανεξαρτήτως είδους παραστατικού.
Παράδειγμα πεδίου συμπληρωματικών πληροφοριών:
?20!30.125
Στο ανωτέρω παράδειγμα: 20 είναι ο κωδικός καυσίμου στην περίπτωση αυτή Diesel και
30.125 είναι η ποσότητα σε λίτρα δηλαδή 30 λίτρα και 125 ml.
3.2 Έκδοση παραστατικού με περισσότερα του ενός ενεργειακά είδη. Επιτρέπεται μόνο στα Διυλιστήρια και στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προς πρατήρια καυσίμων.
Το πεδίο «συμπληρωματικών πληροφοριών» του αρχείου e.txt διαμορφώνεται ως εξής για κάθε ένα ενεργειακό είδος:
? (λατινικό ερωτηματικό) κωδικός με μορφή 99 ! (θαυμαστικό) ποσότητα με μορφή 99999999999.999 < (μικρότερο) συνολική αξία (=καθαρή αξία + αξία ΦΠΑ) με μορφή 999999999999.99 > (μεγαλύτερο) ποσοστό Φ.Π.Α. με μορφή 99.99: (άνω κάτω τελεία) flag με μορφή 9.
Το σύμβολο της υποδιαστολής είναι η τελεία. Το πεδίο flag έχει την τιμή 1 αν πρόκειται για εμπορεύσιμο είδος ή την τιμή 2 αν πρόκειται για προϊόν. Η ποσότητα του ενεργειακού είδους είναι πάντα θετική. Το πρόσημο της συνολικής αξίας καθορίζεται από το είδος του παραστατικού, σύμφωνα με τον πίνακα Δ της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1220/2012.
Το μέγιστο πλήθος διαφορετικών ενεργειακών ειδών ανά παραστατικό είναι 40. Το μέγιστο αυτό πλήθος μπορεί να υπόκειται σε περαιτέρω περιορισμούς που θέτει ο χρησιμοποιούμενος τύπος ΕΑΦΔΣΣ ή το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ.
Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις 3.1, 3.2, το πεδίο «συμπληρωματικές πληροφορίες» για τα παραστατικά που εκδίδονται από Διυλιστήρια ή εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προς πρατήρια καυσίμων ή προς διακινητές πετρελαίου θέρμανσης, κλείνει με ] (δεξιά αγκύλη) αριθμός άδειας LPG παραλήπτη/πρατηρίου με μορφή 9999999 (εφόσον πρόκειται για LPG) και [ (αριστερή αγκύλη) αριθμός εγκατάστασης του λήπτη με μορφή 9999.
Σε όλες τις περιπτώσεις, οι κωδικοί ενεργειακών ειδών αναφέρονται στην υπό στοιχεία Α.1060/2021 απόφαση. Όλα τα ποσά στα αρχεία e.txt είναι σε ευρώ.
Παράδειγμα πεδίου συμπληρωματικών πληροφοριών με δύο ενεργειακά είδη. Το πρώτο είναι 2.000 λίτρα βενζίνης 95 RON+ προς 1,50 ευρώ το λίτρο και το δεύτερο 1.513 λίτρα LPG προς 1,417 ευρώ το λίτρο. H άδεια του παραλήπτη/πρατηρίου LPG είναι 1044400 και ο αριθμός εγκατάστασης του λήπτη 234. Τότε, το πεδίο «συμπληρωματικών πληροφοριών» έχει την μορφή:
?11!2000<3000>24:1?40!1513<2143.92>24:1]1044400[23 4 »

2. Η παρ. 5 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το λογισμικό υποστήριξης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., στην ως άνω περίπτωση 3.1 δύναται να διαχειρίζεται ποσότητα και είδος καυσίμου μόνο για ένα είδος καυσίμου ανά παραστατικό. Για αυτό το λόγο, σε κάθε παραστατικό αναγράφεται ένα μόνο είδος καυσίμου.
Το λογισμικό υποστήριξης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. στην ως άνω περίπτωση 3.2 (περίπτωση Διυλιστηρίων και εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών προς πρατήρια καυσίμων) δύναται να διαχειρίζεται περισσότερα του ενός ενεργειακών ειδών ανά παραστατικό, συνεπώς σε κάθε παραστατικό αναγράφονται περισσότερα του ενός ενεργειακά είδη.».

3. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 1 προστίθεται παρ. 9 ως εξής:

«9. Επιτρέπεται η χρήση ΑΔΗΜΕ ή ΦΤΜ, για την έκδοση παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων. Οι προδιαγραφές συμπλήρωσης του πεδίου «συμπληρωματικές πληροφορίες» ορίζονται στο άρθρο 3 της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1218/2018».

4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 προστίθενται τρία εδάφια και η παρ. 1 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Στο Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο (κωδικός 215) είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση της πληροφορίας για το αρχικό παραστατικό που ακυρώνεται. Η ενσωμάτωση αυτή γίνεται ως εξής: Μέσα στο πεδίο «σειρά» του Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου, μετά την σειρά, ακολουθεί:

# κωδικός είδους αρχικού παραστατικού # αριθμός αρχικού παραστατικού # σειρά αρχικού παραστατικού. Αν το Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο στερείται σειράς, τότε το πεδίο σειρά περιέχει μόνο: # κωδικός είδους αρχικού παραστατικού # αριθμός αρχικού παραστατικού # σειρά αρχικού παραστατικού. Το μέγιστο μήκος του πρώτου υποπεδίου μέχρι το πρώτο # στο πεδίο «σειρά» είναι 25 χαρακτήρες. Το μέγιστο μήκος του τελευταίου υποπεδίου «σειρά αρχικού παραστατικού» στο πεδίο «σειρά» είναι 10 χαρακτήρες. Τα ανωτέρω μήκη υπόκεινται σε περαιτέρω περιορισμούς από το εκάστοτε πρόγραμμα υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ.».

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2021

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ