Προκήρυξη της Δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» Κ.Υ.Α.  77472/520/07.08.2020   ΑΔΑ: ΩΦ444653Π8-59Τ

Πατήστε σε ένα από τα 2 παρακάτω link για να ενημερωθείτε επί του περιεχομένου της απόφασης περί ηλεκτροκίνησης

ΚΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ 8 2020

 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A6444653%CE%A08-59%CE%A4?inline=true