Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 222), β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» ( π.δ.163/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), ε) του άρθρου 186 του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), στ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

ζ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), η) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131), θ) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139), ι) της υπ’ αρ. 156/8-7-2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χριστίνα Αλεξοπούλου» (Β’ 4410).

2. Το Τεχνικό Δελτίο για την ένταξη του έργου στο Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (MIS 5199975 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021- 2025).

3. Τη ΣΑΝΑ 171 και ειδικότερα το ενάριθμο έργο 2023ΝΑ17100001 5199975 με τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργική υποστήριξη πλατφόρμας μητρώου λειτουργούντων πρατηρίων «Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» και μητρώου λειτουργούντων συνεργείων οχημάτων, τεχνιτών αυτών, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων-λιπαντηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων», προϋπολογισμού 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

4. Την υπ’ αρ. 155129/15.5.2023 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για την έγκριση (α) δέσμευσης προϋπολογισμού, (β) διαδικασίας ανάθεσης (σύναψη προγραμματικής σύμβασης), (γ) φορέα χρηματοδότησης και (δ) αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου «Ανάπτυξη και λειτουργική υποστήριξη πλατφόρμας μητρώου λειτουργούντων πρατηρίων «Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» και μητρώου λειτουργούντων συνεργείων οχημάτων, τεχνιτών αυτών, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων-λιπαντηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων», προϋπολογισμού 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), της ΣΑΝΑ 171, ενάριθμο έργο 2023ΝΑ17100001 με Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ) 5199975 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 20212025» (ΑΔΑ: 6ΧΔ8465ΧΘΞ-ΧΔΡ) και το γεγονός, ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται καμία επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν αυτής που έχει προϋπολογισθεί και ενταχθεί στην υπ’ αρ. 42114/08.05.2023 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 6Υ4Ο46ΜΤΛΡ-Λ2Χ).

Και αφού λάβαμε υπόψη:

Την από 17/05/2023 προγραμματική σύμβαση, μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για την εκπόνηση έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργική υποστήριξη πλατφόρμας μητρώου λειτουργούντων πρατηρίων «Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» και μητρώου λειτουργούντων συνεργείων οχημάτων, τεχνιτών αυτών, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων – λιπαντηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων»

Και επειδή κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστώθηκε:

1. Η ανάγκη τροποποίησης της μεθόδου της αρχικής καταχώρησης των στοιχείων του μητρώου, με τη συμμετοχή των εκάστοτε εκμεταλλευτών και την αντίστοιχη ταυτοποίηση τους με χρήση των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

2. Η ανάγκη προσαρμογής διαφόρων τεχνικών απαιτήσεων σε πιο σύγχρονα τεχνικά δεδομένα, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής – Σκοπός

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων «Πρατήριων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» δημοσίας ή και ιδιωτικής χρήσης της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), των λειτουργούντων πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων (μαρίνες) της υπ’ αρ. 72983/6562/14 (Β’ 88/2015) κοινής υπουργικής απόφασης των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων του π.δ. 455/1976 (Α’ 169), καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης (εφεξής «πρατηρίων»).

2. Σκοπός της δημιουργίας του Ψηφιακού Μητρώου πρατηρίων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι η εποπτεία και ο έλεγχος των λειτουργούντων πρατηρίων, καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή αρμοδίως των στοιχείων των σχετικών δεδομένων των ελέγχων.

3. Στο Ψηφιακό Μητρώο καταγράφονται ψηφιακά τα στοιχεία του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας, όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4439/2016 (Α’ 222).

4. Στην περίπτωση που αναφέρονται συνοδές εγκαταστάσεις (συνεργεία, πλυντήρια, λιπαντήρα), αυτές καταχωρούνται αναλυτικά και στο αντίστοιχο μητρώο των «Ψηφιακό Μητρώο λειτουργούντων συνεργείων και υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης».

Άρθρο 2

Δομή Ψηφιακού Μητρώου

1. Το Ψηφιακό Μητρώο αποτελείται από το υποσύστημα ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων και τη διαδικτυακή πύλη μέσω της οποίας ο κάθε χρήστης εκτελεί τις λειτουργίες που περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας.

2. Η διαδικτυακή πύλη φιλοξενείται στο cloud της Γ.Γ.Π.Σ και είναι προσβάσιμη μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥ- ΞΙΣ, με χρήση φυλλομετρητών ιστών (web browser) και διαπιστευτηρίων [αναγνωριστικό χρήστη (user-name) και κωδικός πρόσβασης (password)].

3. Το Ψηφιακό Μητρώο χρησιμοποιεί την υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών με χρήση διαπιστευτηρίων TAXISnet, με ενσωματωμένη την λειτουργικότητα του πρωτοκόλλου αυθεντικοποίησης oAuth 2.0 στην πληροφοριακό σύστημά του, χρησιμοποιώντας τις προδιαγραφές που δίνονται από την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

4. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου υποχρεούνται να κάνουν χρήση, αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη του σκοπού, όπως περιγράφεται, κατά περίπτωση, στην παρούσα.

5. Στο Ψηφιακό Μητρώο προβλέπονται τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, η καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, η διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και η προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή [NIS 2].

Άρθρο 3

Επιχειρησιακές λειτουργίες του Ψηφιακού Μητρώου

Το Ψηφιακό Μητρώο, υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες, οι οποίες εκτελούνται από τους χρήστες του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας:

1. Διαχείριση χρηστών του Ψηφιακού Μητρώου α) «Έγκριση χρήστη»

β) «Απόρριψη χρήστη» γ) «Απενεργοποίηση χρήστη» και δ) «Αναζήτηση στοιχείων χρήστη»

Οι χρήστες ενημερώνονται αυτόματα από το Ψηφιακό Μητρώο όταν οι παραπάνω λειτουργίες α, β και γ εκτελεστούν.

2. «Εγγραφή»: Η διαδικασία που ακολουθείται από τους χρήστες της παρ. (γα) και (δ) του άρθρου 4 της παρούσας για την ηλεκτρονική εγγραφή τους στο Ψηφιακό Μητρώο είναι η παρακάτω:

α) Η ηλεκτρονική εγγραφή πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ψηφιακού Μητρώου, συμπληρώνοντας τα πεδία του Πίνακα 1 του Παραρτήματος της παρούσας.

β) Ακολούθως, η εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου παράγει έναν μοναδιαίο κωδικό, ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη του κάθε χρήστη, εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή του.

γ) Ο κάθε χρήστης συμπληρώνει την αίτηση ορισμού χρηστών, η οποία είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του Ψηφιακού Μητρώου.

δ) Σε συνέχεια, η αίτηση ορισμού χρηστών αποστέλλεται συμπληρωμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36), σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας των οριζόμενων χρηστών.

ε) Στην οθόνη της διαχείρισης χρηστών εμφανίζονται τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί από τους χρήστες κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους, πλην των διαπιστευτηρίων τους, καθώς και ο μοναδιαίος κωδικός που έχουν λάβει στην οθόνη τους.

στ) Η αποδοχή του εγγεγραμμένου υπαλλήλου ως χρήστη του Ψηφιακού Μητρώου γίνεται μετά από την «Έγκριση χρήστη».

3. «Τροποποίηση προσωπικών στοιχείων χρήστη του Ψηφιακού Μητρώου»:

α) Οι χρήστες της παρ. (γα) και (δ) του άρθρου 4 της παρούσας, δύνανται να τροποποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία που έχουν καταχωρίσει κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους, πλην των διαπιστευτηρίων τους, εφόσον αρχικά καταχωρίσουν τα διαπιστευτήριά τους [αναγνωριστικό χρήστη (user-name) και κωδικός πρόσβασης (password)].

β) Ομοίως ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που επιθυμούν οι ως άνω χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου να προβούν σε αλλαγή των διαπιστευτηρίων τους ή έχουν ξεχάσει τα διαπιστευτήριά τους.

4. «Καταχώριση στοιχείων πρατηρίων»: Καταχωρούνται τα στοιχεία των λειτουργούντων πρατηρίων στα πεδία του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας. Οι καταχωρήσεις και ο κάθε χρήστης που τις πραγματοποιεί, καταγράφονται στο ιστορικό του Ψηφιακού Μητρώου.

5. «Τροποποίηση στοιχείων πρατηρίων»: Τροποποιούνται οι υφιστάμενες καταχωρίσεις των πρατηρίων του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας, οποτεδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Οι τροποποιήσεις και ο κάθε χρήστης που τις πραγματοποιεί, καταγράφονται στο ιστορικό του Ψηφιακού Μητρώου.

6. «Αναζήτηση στοιχείων πρατηρίων»: Το Ψηφιακό Μητρώο διαθέτει μηχανή αναζήτησης μέσω της οποίας δύναται να παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα αποτελέσματα βάσει λέξεων- κλειδιών τα οποία αντιστοιχίζονται με τον/τους τίτλο/τους (περιγραφή) των πεδίων ή/και τις καταχωρίσεις του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με πεζά, είτε με κεφαλαία γράμματα, είτε με αριθμούς και παρέχεται η δυνατότητα ανάγνωσης και εκτύπωσης των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα αφορούν στα πρατήρια που έχουν καταχωρισθεί στο Ψηφιακό Μητρώο και πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησης. Επιλέγοντας κάποιο αποτέλεσμα εμφανίζονται τα πλήρη καταχωρισμένα στοιχεία για το συγκεκριμένο πρατήριο σύμφωνα με τον Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας.

7. «Έκδοση στατιστικών στοιχείων πρατηρίων»: Το Ψηφιακό Μητρώο έχει τη δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων που αφορούν στα πρατήρια. Ενδεικτικά:

– Συνολικός αριθμός πρατηρίων (π.χ. στη χώρα ή ανά Περιφέρεια ή ανά Περιφερειακή Ενότητα).

– Συνολικός αριθμός πρατηρίων ανά κατηγορία καυσίμου (υγρών καυσίμων, LPG, CNG, LNG, μικτών).

– Συνολικός αριθμός πρατηρίων ανά κατηγορία μικτού.

– Συνολικός αριθμός πρατηρίων με εγκατάσταση φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων.

– Συνολική εγκατεστημένη ισχύς φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων (π.χ στη χώρα ή ανά Περιφέρεια ή ανά Περιφερειακή Ενότητα)

– Συνολικός αριθμός πρατηρίων με σύστημα ανάκτησης ατμών υδρογονανθράκων φάσης II (Stage ΙΙ).

– Συνολικός αριθμός πρατηρίων ανάλογα με τη χρήση (δημόσιας ή ιδιωτικής).

– Συνολικός αριθμός πρατηρίων ανάλογα με τη θέση (εντός ή εκτός σχεδίου, εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων (μαρίνες), σε εργοτάξια, σε ορυχεία, μεταλλεία και λατομεία και λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις προσωρινής λειτουργίας και κατά μήκος Εθνικής Οδού.

– Συνολικός αριθμός αδειοδοτουμένων «πρατηρίων» ανά έτος (άδεια ίδρυσης και άδεια

λειτουργίας, με βάση την ημερομηνία).

– Συνολικός αριθμός πρατηρίων με υφιστάμενο ολοκληρωμένο σύστημα εισροών-εκροών σε όλες τις εγκαταστάσεις τους.

– Συνολικός αριθμός πρατηρίων με πλυντήριο / λιπα- ντήριο / συνεργείο οχημάτων.

– Συνολικός αριθμός «πρατηρίων» όπου άνωθεν αυτών στεγάζονται οι χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 2801/2000 (Λ’ 46).

– Συνολική και ετήσια διακίνηση υγρών και αερίων καυσίμων στη χώρα, ανά Περιφέρεια και ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία δύναται να εκδίδονται και ομαδοποιημένα, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί στο ψηφιακό μητρώο και αποθηκεύονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό φάκελό του.

8. «Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος»: Για την εύρυθμη λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω του συστήματος για την ενημέρωση των χρηστών, (προγραμματισμένη συντήρησή, αναβάθμισή, ενημέρωσή, κλπ). Όλα τα απεσταλμένα ηλεκτρονικά μηνύματα αποθηκεύονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό φάκελο του Ψηφιακού Μητρώου. Οι χρήστες του Μητρώου ενημερώνονται μέσω μηνύματος, όταν η αναφερόμενη λειτουργία εκτελεστεί.

9. «Αυτόματη αποστολή μηνύματος»: Αποστολή μηνύματος στους Συντονιστές και τους Χρήστες. Για τη λήξη των πιστοποιητικών τουλάχιστον των πεδίων από 32 έως και 39 του Πίνακα 2Γ του Παραρτήματος της παρούσας.

10. «Διαχείριση διαδικτυακού τόπου του Ψηφιακού Μητρώου».

α) «Αποστολή σχολίων και ερωτημάτων»: Οι χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου υποβάλλουν τα σχόλια και τα ερωτήματα τους σχετικά με την εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου.

β) «Απάντηση σχολίων και ερωτημάτων»: Απαντώνται τα σχόλια και τα ερωτήματα που έχουν υποβάλλει οι χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου.

γ) «Αρχειοθέτηση σχολίων ή ερωτήματος»: Όλα τα ερωτήματα ή τα σχόλια που έχουν υποβληθεί από τους χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου αρχειοθετούνται και αποθηκεύονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό φάκελο του Ψηφιακού Μητρώου.

δ) «Ανάρτηση»: Στη διαδικτυακή πύλη του Ψηφιακού Μητρώου αναρτώνται απαραίτητα έγγραφα για τη λειτουργία του, όπως εγχειρίδιο χρήσης, η έντυπη αίτηση του ορισμού χρηστών, καθώς και ανακοινώσεις (π.χ. προθεσμίες συμπλήρωσης κ.λ.π.).

ε) «Διαχείριση πεδίων καταχώρησης»: Όλα τα πεδία καταχώρησης των Πινάκων 1 και 2 (περιγραφή, επιλογές και τύπος πεδίου) του Παραρτήματος της παρούσας μπορούν να τροποποιούνται (προσθήκη, διαγραφή, αλλαγή περιγραφής, επιλογής και τύπος πεδίου), να ενεργοποιούνται, να απενεργοποιούνται και να επιλέγονται εκ νέου τα υποχρεωτικά και μη υποχρεωτικά πεδία.

11. «Βεβαίωση Καταχώρισης Πρατηρίου στο Ψηφιακό Μητρώο»: Περιλαμβάνει τα στοιχεία του «πρατηρίου» καυσίμων του Πίνακα 3 του Παραρτήματος της παρούσας, σε μορφή pdf.

12. «Αναφορά προσωρινών στοιχείων»: Τα διαφορετικά στοιχεία που υπάρχουν μεταξύ των καταχωρισμένων στοιχείων των πρατηρίων στο προσωρινό Ψηφιακό Μητρώο, κατ’ εφαρμογή της 5 του άρθρου 21 του ν. 4439/2016 (Α’ 222), με αυτά που καταχώρισαν οι εκμεταλλευτές των πρατηρίων στο Ψηφιακό Μητρώο.

Άρθρο 4

Κατηγορίες χρηστών του μητρώου

Για τη λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου υφίστανται οι εξής κατηγορίες χρηστών: α) «Διαχειριστές»: Οι οριζόμενοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Υπ.Υ.Με.) καθορίζουν τους «Συντονιστές» και εκτελούν τις λειτουργίες της παρ. 1 για να καθορίζουν τους «Συντονιστές», 10(δ) για την ανάρτηση του εγχειριδίου χρήσης και 10(ε) του άρθρου 3 της παρούσας.

β) «Συντονιστές»: Οι οριζόμενοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ’ 36), προβαίνουν στην ταυτοποίηση και καθορισμό των χρηστών της παρ. (γα) και (δ) του παρόντος άρθρου, επιβεβαιώνοντας ότι ο μοναδιαίος κωδικός που έχει εμφανιστεί στην οθόνη των αναφερόμενων χρηστών και τα στοιχεία που έχουν καταχωρίσει στην ηλεκτρονική εγγραφή τους είναι ταυτόσημα με την αίτηση ορισμού χρηστών που έχει αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ’ 36). Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία ταυτοποίησης του αιτούντα χρήστη, τότε πραγματοποιείται η «Έγκριση χρήστη» και ο λογαριασμός του ενεργοποιείται, προκειμένου να έχει πρόσβαση στο Ψηφιακό Μητρώο. Οι «Συντονιστές» εκτελούν τις λειτουργίες των παραγράφων 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 (α), 10 (β), 10 (γ), 10 (δ) για την ανάρτηση αίτησης ορισμού των χρηστών και των ανακοινώσεων και 12 του άρθρου 3 της παρούσας. Επίσης, για την εποπτεία και τον έλεγχο των λειτουργούντων πρατηρίων, έχουν δικαιώματα αναζήτησης των στοιχείων που καταχωρήθηκαν στο Ψηφιακό Μητρώο, καθώς και συγκέντρωσης, επεξεργασίας και αποστολής αρμοδίως των στοιχείων αυτών.

γ) «Χρήστες με δικαιώματα τροποποίησης»: γα) Οι οριζόμενοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας, πραγματοποιούν ηλεκτρονική εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας, και εφόσον ταυτοποιηθούν από τους «Συντονιστές» έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται στις παρ.ς 3, 4, 5, 6, 9 και 10α του άρθρου 3 της παρούσας. Οι «Χρήστες με δικαιώματα τροποποίησης» έχουν τα δικαιώματα να τροποποιούν και δύνανται να αναγνώσουν από όλα τα καταχωρισμένα στοιχεία του Ψηφιακού Μητρώου, μόνο τα στοιχεία των πρατηρίων που χωροθετούνται εντός των διοικητικών ορίων αρμο- διότητάς τους. Μετά από κάθε τροποποίηση καταχώρησης, αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους εκμεταλλευτές επικαιροποιμένη η «Βεβαίωση Καταχώρισης Πρατηρίου στο Ψηφιακό Μητρώο», της παρ. 11 του άρθρου 3 της παρούσα.γβ) Οι εκμεταλλευτές πραγματοποιούν ηλεκτρονική εγγραφή στο ψηφιακό μητρώο ύστερα από πιστοποίηση τους μέσω των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Οι εκμεταλλευτές έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται στις παρ.ς 4, 5 και 10α του άρθρου 3 της παρούσας. Γ ια την πρόσβαση στο μητρώο οι εκμεταλλευτές θα πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά τον Κωδικό Άσκησης Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 47.30.81.01 (κύριο) «Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης» ή όποιο άλλο δευτερεύον ή βοηθητικό Κ.Α.Δ. απαιτείται για τη λειτουργία της εγκατάστασης.

δ) «Χρήστες με περιορισμένα δικαιώματα»: δα) Οι οριζόμενοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ’35) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιούν ηλεκτρονική εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο και εφόσον τακτοποιηθούν από τους «Συντονιστές» έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται στις παρ. 2, 3, 6, 7 και 10α του άρθρου 3 της παρούσας, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που εμπίπτουν στην ανωτέρω Διεύθυνση.δβ) Οι οριζόμενοι υπάλληλοι των αρμοδίων ελεγκτικών Αρχών, εφόσον απαιτείται.

Άρθρο 5

Καταχώρηση στοιχείων Πρατηρίου

«Καταχώριση στοιχείων Πρατηρίου»: Καταχωρούνται τα στοιχεία των λειτουργούντων «πρατηρίων» στα πεδία του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας. Η εισαγωγή των στοιχείων των «πρατηρίων» στο Ψηφιακό Μητρώο ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων του ανωτέρω Πίνακα, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: α) Η καταχώρηση των στοιχείων στο μητρώο, πραγματοποιείται με ευθύνη του εκμεταλλευτή, ύστερα από πιστοποίηση του μέσω των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

β) Μετά την οριστική υποβολή, αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στον εκμεταλλευτή η «Βεβαίωση Καταχώρησης στο Ψηφιακό Μητρώο» (Πίνακα 3/Παράρτημα).

γ) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι τα στοιχεία του Μητρώου δεν είναι ενημερωμένα ή σε ισχύ, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του π.δ. 1224/1981 (Α’ 303) ή της παρ. 6 του άρθρου 18 του β.δ. 465/1970 (Α’ 150) ή της παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 595/1984 (Α’ 218).

Άρθρο 6

Προθεσμίες – Μεταβολές

1. Η καταχώρηση των στοιχείων των λειτουργούντων εγκαταστάσεων του άρθρου 5 από τους εκμεταλλευτές ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του μητρώου.

2. Η αίτηση του κάθε ενδιαφερόμενου για την έκδοση κάθε διοικητικής πράξης ή ενημέρωση του Φακέλου της εγκατάστασης που τηρείται στην Αδειοδοτούσα Αρχή, συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη σχετική «Βεβαίωση Καταχώρησης στο Ψηφιακό Μητρώο» (Πίνακα 3/Παράρτημα).

Άρθρο 7

Διαλειτουργικότητα του Μητρώου

Για την διαλειτουργικότητα του Ψηφιακού Μητρώου με άλλα τηρούμενα Μητρώα στη Δημόσια Διοίκηση, μπορούν να ορίζονται διαθέσιμα πεδία στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα πεδία του μητρώου που τηρούνται ήδη κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, σε ψηφιακά μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης π.χ. (μητρώο δεξαμενών ΑΑΔΕ, κλπ) δύνανται να αντλούνται μέσω του ανωτέρω Κέντρου διαλειτουργικότητας.

Άρθρο 8

Τήρηση αρχών του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

Κατά το σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται οι αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και ιδίως, οι απαιτήσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 22 «Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και 25 «Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού» αυτού.

Άρθρο 9

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του ψηφιακού μητρώου καθορίζεται με σχετική διαπιστωτική πράξη της Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Τομέας Μεταφορών).

2. Με την έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου παύει η λειτουργία του προσωρινού Ψηφιακού Μητρώου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4439/2016 (Α’ 222).

Άρθρο 10

Καταργούμενες διατάξεις

Η υπ’ αρ. οικ.7135/81/29.01.2019 (Β’714) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καταργείται με τη δημοσίευση της παρούσης.

Άρθρο 11

Παράρτημα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας οι πίνακες 1,2 και 3 του Παραρτήματός της.

Ειδικά για τα πεδία (30) – (40) που αφορούν στα πιστοποιητικά εγκαταστάσεων, προβλέπεται και η ανάρτηση του σχετικού πιστοποιητικού.

(Ακολουθεί το παράρτημα για το οποίο βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 2 Νοεμβρίου 2023