Δείτε την απόφαση Α. 1157/2023 κωδικοποιημένη όπως ισχύει. Α. 1075/2024 ΦΕΚ Β 2668/02.05.2024 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν…