ΔΕΑΦ Δ 1137387 ΕΞ 2018    Αθήνα 18 Σεπτεμβρίου 2018

Απάντηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε σχετικό ερώτημα της Π.Ο.Π.Ε.Κ. αναφορικά με την υποχρέωση έκδοσης δελτίων διακίνησης για μεταφορά καυσίμων μεταξύ των υποκαταστημάτων οντότητας – πρατηρίου υγρών καυσίμων:

  1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 5 του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.), η οντότητα παρακολουθεί με κατάλληλες δικλίδες τα παραλαμβανόμενα και αποστελλόμενα αποθέματα είτε έχουν τιμολογηθεί είτε όχι.
    Επίσης, όπως έχει διευκρινιστεί με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της υποπαραγράφου 5.8.4 της παραγράφου 8 του άρθρου 5 της εγκυκλίου ΠΟΛ1003/2014, δεν απαιτείται η έκδοση παραστατικού διακίνησης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διακινούνται αποθέματα μεταξύ επαγγελματικών εγκαταστάσεων της ίδιας οντότητας, οι οποίες βρίσκονται στο ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο, καθώς  και όταν η οντότητα χρησιμοποιεί  εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε παρακείμενα ακίνητα ή σε ακίνητα κείμενα το ένα αντίκρυ του άλλου και είναι ευχερής η διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων  επί της ποσοτικής διακίνησης των αποθεμάτων της οντότητας.
  2. Κατόπιν των ανωτέρω, στην περίπτωση κατά την οποία η οντότητα – πρατήριο υγρών καυσίμων μεταφέρει καύσιμα μεταξύ των υποκαταστημάτων της, υποχρεούται στην έκδοση παραστατικού διακίνησης, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος.
  3. Τέλος, επισημαίνεται ότι θέματα μεταφοράς καυσίμων μεταξύ αποθηκευτικών χώρων πρατήριου υγρών καυσίμων, πέρα από την έκδοση των παραστατικών διακίνησης, ανάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στα οποία κοινοποιείται το παρόν με συνημμένη την αίτηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.).