ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Η λήξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης είναι η ΤΡΙΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 2023 , σύμφωνα με την τροποποίηση διατάξεων του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» άρ.73, παρ. 2